Duch stredoveku ožíva v podobe hudobného DVD filmu (2010), ktorý pripravilo hudobné združenie MUSICANTICA SLOVACA v spolupráci s regionálnym združením Váh - Dunaj - Ipeľ z Nitry. MUSICANTICA SLOVACA vybrala, naštudovala a interpretovala jedenásť stredovekých piesní a inštrumentálnych skladieb z domáceho i vzdialenejšieho sveta. Hlas spevu a rozmanitých hudobných nástrojov umocňuje krása stredovekej architektúry v Sazdiciach, Bíni, Dražovciach, Kalinčiakove, Nitre, Podhradí a v Tate a Ostrihome (Maďarská republika).
MUSICANTICA SLOVACA pripravila v roku 2013 spolu s deťmi program zostavený z menej známych adventných piesní, vianočných kolied, vinšov a novoročných piesní z okolia Nitry (Čápor, Veľká Dolina, Veľké Zálužie) ako aj z domácich i zahraničných hudobných zbierok (12.-18. storočie). Koncert si vypočuli v Malých Chyndiciach, Novej Vsi nad Žitavou, Nitre a Šuranoch.
MUSICANTICA SLOVACA spolu s Mestom Nitra zorganizovala 2. ročník medzinárodného festivalu dávnej hudby 3.-5. júla 2010. Pomyselné putovanie zo stepí do Karpát.Objavovanie neznámych svetov hudby 11. - 18. storočia. Stretnutie hudobných kultúr Východu a Západu, ktoré reprezentuje hudba sýrsko-alžírskeho Dua Dachti, združení Solamente naturali a Musicantica Slovaca, vokálneho súboru Schola Cantorum Ružomberok a organistu Vladimíra Rusó. Sprievodné podujatia: besedy, semináre, tvorivá praktická dieňa.
1. ročník medzinárodného festivalu dávnej hudby zorganizovala MUSICANTICA SLOVACA v spolupráci s Mestom Nitra 3.-5. júla 2009. Hudba a slovo bardov, igricov, skomorochov, trubadúrov, minnesängrov. Stretnutie s hudobnými pamiatkami 12.-18. storočia domácej i európskej proveniencie, svetskou i duchovnou hudbou stredoveku, renesancie a ľudového baroka.Program: gregoriánsky chorál, piesne sefardov, trubadúrska dvorská hudba, piesne minnesängrov, hajdúske a janičiarske melódie z obdobia uhorsko-tureckých vojen, hudba „k stolu“ (Ad mensam), záhradná hudba (Hortus musicus), gajdošské piesne a ľudové balady.Účinkujúci: Troubadours Art Ensemble (Francúzsko), domáce súbory Schola Cantorum z Ružomberka, Musicantica a gajdoš Juraj Dufek.Sprievodné podujatia: pouličný happening s jokulátormi, žonglérmi a igricmi, seminár „Slovo a hudba v stredoveku“, výstava replík dobových hudobných nástrojov „Hudobníci a ich hudobné nástroje“ spojená s rozprávaním majstrov výrobcov Juraja Dufeka z Bojníc, Dušana Holíka z Očovej, Jozefa Šušku z Diviny a Roberta Žilíka z Mojmíroviec.
Multimediálny koncert poskladaný zo šiestich obrazov (Meditácia, Láska, Zázraky, Vojna, Duchovno a Hudba) vyjadrených hudbou, slovom a ilumináciami z 12. - 18. storočia. Hľadanie súvislostí prejavov tvorivej inšpirácie prostredníctvom konkrétnych tém. Projekt pripravila a realizovala MUSICANTICA SLOVACA v roku 2008 v rámci podujatia "Biela noc" v Synagóge v Nitre.
Projekt vznikol v spolupráci hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA so študentským divadlom pri UKF v Nitre - VYDI v roku 2008. Osem obrazov vyjadrených hudbou, slovom, pohybom a obrázkami podľa rovnomenného itineráru Alojza Medňanského z. roku 1826. Námet, scenár, dramaturgia, réžia: Robert Žilík, Mária Žilíková-Mandáková. Hudobná realizácia a interpretácia: Musicantica Slovaca
Multimediálny fragment na motívy rovnomenného románu Jozefa Horáka prezentujúci spojenie umenia, kultúry, vedy a techniky v historickom prostredí štôlne Michal v Banskej Štiavnici. Hudbu skomponoval Juraj Hatrík. Dielo naštudovala a premiérovala MUSICANTICA SLOVACA v r. 2007.
Interaktívna výstava hudobných nástrojov v Ponitrianskom múzeu v Nitre v júni a júli 2007 spojená s tvorivou dielňou"Urobme si zvukovú hračku". Výstava „Harmonia Mundi“ (harmónia sveta) ako dobrodružné pátranie a cestovanie vo svete vibrácií, frekvencií, rezonancií a alikvotných tónov. Objavovanie zvukov a tónov, hlasov vecí, javov, bytostí prostredníctvom hudobných nástrojov a hudobných artefaktov. Hľadanie akustických a konštrukčných zákonitostí hudobných nástrojov, zdrojov zvukov a tónov v prírode i v ľudskej skúsenosti. Kolekciu hudobných nástrojov zapožičal zo svojej zbierky Róbert Žilík.
Komentované multimediálne koncerty pre školskú mládež tematicky zamerané na hudbu 12. - 18. storočia (stredovek, renesancia, barok) u nás i v ďalších krajinách Európy. Hudba: svetská a duchovná hudba s použitím replík historických a originálnych ľudových nástrojov. Slovo: živým komentovaním zaraďujeme hudbu do časovo-dejinných súvislostí (hudobníci - historické udalosti), čítame úryvky z historickej domácej a svetovej literatúry. Obraz: premietame dobové obrazy a ilustrácie z výtvarného umenia, architektúry, slovesnosti a knižných miniatúr.